Sponsor


#1
DEDİRTEN GENEL KURALLARI


BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Amaç
MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımın bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

Tanımlamalar
MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; site, platform ve forum tanımları dedirten.com'u ifade eder.

(2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

Üyelerin sorumluluğu
MADDE 4- (1) Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.

(2) Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

T.C. Mevzuatına aykırı haller
MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Hukuki uyuşmazlıklarda dedirten.com'un sorumluluğu
MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (işlem kayıtları ve ip adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.


İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7- (1) Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

Üyenin iletisi silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ile 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
MADDE 8- (1) Her üye ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlaka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür. Buna aykırı hareket eden üyeler 2 ile 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.


İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
MADDE 9- (1) Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik, film ve diğer fikir ve sanat eserleri
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

İleti yazma şekli
MADDE 10- (1) Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın, eğik veya büyük harflerle yazamaz.

(2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda ileti yazamaz.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ile 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Atatürk ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
MADDE 11- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önde Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz.

(2) Üyeler; dünya ülkelerinin devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları veya diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz, ileti gönderemez.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ile 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ

Yanlış kategoride açılan konular
MADDE 12- (1) Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşımlar yönetimce uygun kategoriye taşınır.

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Üyelik bilgilerinin paylaşılması
MADDE 13- (1) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ile 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırının ve hakaret fiilinin gerçekleşmesi
MADDE 14- (1) Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı; hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;

Üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve 5 ile 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
MADDE 15- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.

(2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye forumdan, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.

(3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, ban@dedirten.com e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

(4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır

Suçlamanın kanıta dayanması
MADDE 16- (1) Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan dolandırıcılık ve benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
MADDE 17- (1) Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

a) Avatar
b) İmza
c) Üye profil kısımları
d) Forum geneli mesajlaşma alanları

(2) Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ile 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Uzaklaştırılan üye adına paylaşım ve ticaret yapma
MADDE 18- (1) Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde üye 1 ile 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Birden fazla üyeliğe sahip olunması
MADDE 19- (1) Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

Rahatsızlık veren tanıtımlar
MADDE 20- (1) Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.

(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır.Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
MADDE 21- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde dolandırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TİCARİ EYLEMLERİN DÜZENLENMESİ VE DEVAMLILIĞI

Satış konularının kasten engellenmesi
MADDE 22- (1) Forumda açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz. Bu yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Başkasına ait ticari malların satışı
MADDE 23- (1) Başka gerçek/tüzel kişilere ait ticari değerlerin satılması halinde satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; sınırsız süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Reklam verenlerin hakları
MADDE 24- (1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez, bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez. Bu yükümlülüklere aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 10 ile 365 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Başka platformlara ait üyeliklerin ve veri tabanının satışı
MADDE 25- (1) Forumda, başka platformlarının üyelikleri satılamaz. Bu yükümlülüklere aykırı haller sergileyen üye 2 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Satım / takas konusu değerin belirliliği ve hak sahipliği
MADDE 26- (1) Forumda satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.

(2) Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 27
Dedirten.com Yönetimi "Oy" ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunuzu bozmak, saygısızca, terbiyesizce yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere Yöneticilerin insiyatifindedir.

MADDE 28
Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan fakat genel ahlaka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede vb. gibi etik olmayan her türlü durumda bulunan üyelerin alacağı ceza Yöneticilerin insiyatifindedir.Son güncelleme tarihi: 01.01.2020

Sponsor
Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Görüntülenme Cevap Son Cevap
Forum Tanıtım Videomuz admin 2828 9 31.05.2020, Saat: 01:22
Son Cevap: Ezekiel
Dedirten.com Nedir? admin 7473 0 25.01.2020, Saat: 14:30
Son Cevap: admin

Sponsor